quinta-feira, fevereiro 01, 2007

Helvetisation
A typography installation