domingo, outubro 21, 2007

Laptop Design
A kid's-eye view